Det skal være nemt at købe!

Når web-shops møder over 420 års historie, sker der noget spændende. Det har bestemt også været tilfældet i Odense, hvor Restaurant Oluf Bagers Gård via en webshop, har gjort det muligt for alle at bestille stedets berømte smørrebrød og kanapéer. Vores opgave har været at få funktionaliteten, integreringen af webshoppen i stedets eksisterende hjemmeside og den grafiske præsentation til at blive lige så lækker som stedets smørrebrød. Opgaven har været teknisk udfordrende, men det er lykkedes, så nu er det nemt for Odenses firmaer at servere noget helt specielt til deres møder.

Hvis du også kunne tænke dig noget lækkert til frokost, så besøg www.olufbagersgaard.dk.